Βιβλιογραφία

• Allen, S.R., 2001, Reconstruction of a major caldera-forming eruption from pyroclastic deposit characteristics: Kos Plateau Tuff, eastern Aegean Sea: Journal of Volcanology and Geothermal Research, v. 105, p. 141–162, doi: 10.1016/S0377–0273(00)00222–5.

• Allen S.R., Stadlbauer E., Keller J. (1999). Stratigraphy of the Kos Plateau Tuff: products of a major Quaternary explosive rhyolitic eruption in the eastern Aegean Sea. Int J Earth Sci 88 : 132-156

• Allen, S.R., McPhie, J., 2000. Water-settling and resedimentation of submarine rhyolitic pumice at Yali, eastern Aegean, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 95, 285– 307.

• BOHLA,M. & KELLER,J. (1987). Petrology of plinian eruptions of Nisyros volcano, Hellenic arc. Terra cognita 7, p.171.

• BOND,A. (1976). Multiple sources of pumice in the Aegean. Nature 259, 194-195.

• Bornovas, J., 1953. On the earthquakes of Nisyros in January 1953. Unpublished report, Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Greece. (In Greek).

• Buettner, A., Kleinhanns, I.C., Rufer, D., Hunziker, J.C., and Villa, I.M., 2005, Magma generation at the easternmost section of the Hellenic arc: Hf, Nd, Pb and Sr isotope geochemistry of Nisyros and Yali volcanoes (Greece): Lithos, v. 83, p. 29–46, doi: 10.1016/j.lithos.2005.01.001.

• Chiodini, G., Cioni, R., Leonis, C., Marini, L. and Raco, B. 1993. Fluid geochemistry of Nisyros Island, Dodecanese, Greece.  J. Volcanol. Geotherm. Res., 56:  95 - 112.

• Chiodini, G., Brombach, T., Caliro, St., Cardellini, C., Marini, L. and Dietrich, V., 2002. Geochemical indicators of possible ongoing volcanic unrest at Nisyros Island (Greece). Geophysical Research Letters 29(16): 1759-1762, doi:10.1029/2001 GL014355.

• Dalabakis P., 1987. Une des plus puissantes eruptions phreatomagmatiques dans la Mediterranee orientale: l’ignimbrite de Kos (Grece), C. R.Acad. Sc. Paris 303 (Serie II), 505-508.

• DAVIS,E. (1967). Zur Geologie und Petrologie der Inseln Nisyros und Jali (Dodecanes). Πρακτικά Ακαδ. Αθηνών 42, 235-252.

• Dawes, G.J.K., Lagios, E., 1991. A Magnetotelluric Survey of the Nisyros Geothermal Field (Greece). Geothermics 20 (4), 225–235.

• DESIO, A. (1931). Le isole Italiane del Egeo. Meumr. Carta Geol. d'Italia 24.

• DI PAOLA,G.M. (1974). Volcanology and Petrology of Nisyros island (Dodeecanese, Greece). Bull. Volc. 38, 944-987.

• Di Filippo, M. and Toro, B., 2004. Gravity monitoring of Nisyros volcano activity: 2001-2003 preliminary results. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 241-245.

• FEDERMAN A.N. & KAREY S.N. (1980). Electron microprobe correlation of tephra layers from Eastern Mediterranean abyssal sediments and the Island of Santorini. Quat. Res. 13, 160-171.

• Francalanci, L., Varekamp, J.C., Vougioukalakis, G., Defant, M.J., Innocenti, F. and Manetti, P., 1995a. Crystal retention, fractionation and crustal assimilation in a convecting magma chamber, Nisyros Volcano, Greece. Bull. Volcanol., 56: 601-620.

• Francalanci L., Vougioukalakis GE., Perini G. and Manetti P. (2005). A West-East traverse along the magmatism of the South Aegean volcanic arc in the light of volcanological, chemical and isotope data. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 65-112.

• Fytikas, M. & Vougioukalakis, G. (1995). Volcanic hazard in the Aegean Islands. In NATURAL RISK AND CIVIL PROTECTION, edited by Tom Horlick-Jones, Aniello Amendola and Riccardo casale. Published by E & FN Spon, 1995, Brussels, 117-130 .

• FERRARA, G., FYTIKAS, M., GIULIANI, O. & MARINELLI, G.,(1980).  Age of the formation of the Aegean active volcanic arc. In Thera and the Aegean World II (ed. C. Doumas), 37-41.

• FYTIKAS M., GIULIANI O., INNOCENTI F., MARINELLI G. & MAZZUOLI R. (1976). Geochronological data on recent magmatism of the Aegean sea. Tectonophysics 31, 29-34.

• FYTIKAS M., VOUGIOUKALAKIS G., STAVRAKAKIS G. (1996) - Monitoring of the Greek volcanoes. Exersize “Europa 96” (Simulation of a Vesuvius unrest). European Commission (DGXII - DGXI) and Civil Protection Department of Italy. Rome - Naples, 30/5 - 2/6 1996.

• Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) (2005). “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 382 pp.

• Galanopoulos A., 1953. Katalog der Erdbeben in Griechenland fur die Zeit von 1879 bis 1892. Ann. Geol. Pays Hellen., 5:  144-229.

• Ganas, A., Lagios, E., 2003. Landsat 7 thermal imaging of the Nisyros Volcano. International Journal of Remote Sensing 24 (7), 1579–1586.

• GANSECKI,C., (1991). Petrology of the domes and inclusions of Nisyros volcano, Dodecanese islands, Greece. B.A. thesis, Wesleyan Un., Middletown CT, 97pp.

• GEORGALAS,G.C., (1962). Catalogue of the active volcanoes of the world including solfatara fields. Part 12: Greece. Intern. Ass. of Volcan., Rome, 29-36.

• GEOTERMICA ITALIANA (1983). Nisyros - 1 Geothermal well, final report.

• Geotermica Italiana, 1983. Nisyros 1 geothermal well. PPC-EEC Report, pp. 78–106.

• Geotermica Italiana, 1984. Nisyros 2 geothermal well. PPC-EEC Report, pp. 8–44.

• GEOWARN, 2003. Final Report of EU Geowarn Project - IST 1999– 12310: Geo-spatial warning system, Nisyros volcano (Greece): An emergency case study.

• Gorceix, M.H., 1873a. Sur d' etat du volcan de Nisyros au mois de Mars 1873. Centre de Recherche Academie de Paris, vol. LXXVII (X), pp. 597–601.

• Gorceix, M.H., 1873b. Sur la recente eruption de Nisyros. Centre de Recherche Academie de Paris, vol. 77 LXXVII (XI), p. 1039.

• Gorceix, M.H., 1873c. Sur l' eruption boueuse de Nisyros. Centre de Recherche Academie de Paris, vol. LXXVII (XII), pp. 1474–1477.

• Gorceix, M.H., 1874a. Phenomenes volcaniques de Nisyros. Centre de Recherche Academie de Paris, vol. LXXVIII (X), pp. 444–446.

• Gorceix, M.H., 1874b. Sur l'etude des fumerolles de Nisyros et de quelques-uns des produits de l'eruption de 1873. Centre de Recherche Academie de Paris, vol. LXXVIII(XII), pp. 1309–1311.

• Hunziker, J.C., Marini, L. (Eds.), 2005. The Geology Geochemistry and Evolution of Nisyros Volcano (Greece). Implications for the Volcanic Hazards. Memoires de Geologie (Lausanne), vol. 44, 192 pp.

• Innocenti S.; Francalanci L.; Vougioukalakis G.E. (2003) The Kyra pyroclastic series at Nisyros volcano, Aegean arc, Greece: volcanological and petrological evidence of magma chamber processes in relationship with the change of the eruptive style. International Meeting on "The South Aegean Volcanic Arc :Present knowledge and future perspectives", in the frame of the “Milos Conferences – Magmatism in convergent plate margins”, Milos island, Greece. Book of abstracts 34-35.

• KARRAS Ν., (1990). 3221 IGME report for sample NIS-200. Micropaleontology Laboratory, IGME (in Greek).

• Keller, J., 1969. Origin of rhyolites by anatectic melting of granitic crustal rocks. The example of rhyolitic pumice from the island of Kos (Aegean Sea). Bulletin of Volcanology 33, 942– 959.

• KELLER,J., (1971). The major volcanic events in recent eastern Mediterranean volcanoes and their bearing on the problem of the Santorini ash layers. In: Acta of the first Int. Scientific Congress on the Volcano Thera, Athens, 152-167.

• KELLER,J., (1980). Prehistoric pumice tephra on Aegean Islands. In: Doumas,C. (ed.), Thera and the Aegean World II, 49-56.

• KELLER,J., (1982). Mediterranean Island Arcs. In: Thrope,R.S., Ed., Andesites. John Wiley, New York, 307-325.

• Keller, J., Gillot, P. Y, Rehren, Th and Stadlbauer, E., 1989 “Chronostratigraphic data for the volcanism in the eastern Hellenic arc: Nisyros and Kos” Terra Abstracts 1, 354

• Keller, J., Rehren, Th., and Stadlbauer, E., 1990. Explosive Volcanism in the Hellenic Arc: a Summary and Review.  Proceedings of the third International Congress, Thera and the Aegean World III, Volume Two 13-26.

• LACROIX,L. (1853). Iles de la Grece, Paris.

• Lagios, E., Chailas, S., Giannopoulos, I., and Sotiropoulos, P., 1998. Surveillance of the Nisyros volcano. Establishment and remeasurement of GPS and Radon networks. Bull. Geol. Soc. Greece, 32:  215-227 (in Greek with English abstr.).

• Lagios, E., Sakkas, V., Parcharidis, Is., Dietrich, V., 2005. Ground deformation of Nisyros Volcano (Greece) for the period 1995–2002: results from DInSAR and DGPS observations. Bulletin of Volcanology 68 (2), 201–214.

• LIMBURG,E.M. (1986). Young pyroclastics on Nisyros, Greece: Physical studies. B.A. thesis, Wesleyan Un., Middletown, CT, 104pp.

• LIMBURG,E.M., LODICE,L. & VAREKAMP,J.C. (1986). Volcanology and Petrology of Nisyros, Greece. In: Sigurdson,H., Ed., Enviromental Impact of Volcanism. Norman Watkins Symposium, Un. of Rhode Island, Narrangansett, RI, 47-49.

• LIMBURG E.M. & VAREKAMP J.C. (1991). Young pumice deposits on Nisyros, Greece. Bull. Volcanol.  54: 68-77.

• LODICE,L. (1987). Petrology and Geochemistry of Nisyros Volcano (Dodecanese, Greece). Ms. thesis, Wesleyan Un., Middletown, CT, 245pp.

• Makris, J., Chonia, T., Stavrakakis, G., and Nikolova, S., 2000.  Two and Three-D Active and Passive Seismic Studies of the Nisyros Volcano-East Aegean Sea. ABSTRACT  Seismological Research Letters  Vol. 71.

• Marini, L., Principe, C., Chiodini, G., Cioni, R., Fytikas, M., and Marinelli, G., 1993. Hydrothermal eruptions of Nisyros (Dodecanese, Greece). Past events and present hazard  J. Volcanol. Geotherm. Res., 56:  71-94.

• MARTELLI,A. (1917). Il gruppo eruttivo di Nisyros nel mare Egeo. Mem. Soc. Geol. Ital. Sc. (detta dei XL), Serie 3a, vol. XX.

• Papadopoulos, G.A., Sachpazi, M., Panopoulou, G., Stavrakakis, G., 1998. The volcano-seismic crisis of 1996–97 in Nisyros, SE Aegean Sea, Greece. Terra Nova 10 (3), 151–154.

• Papazachos, B.C., Panagiotopoulos, D.G., 1993. Normal faults associated with volcanic activity and deep rupture zones in the southern Aegean volcanic arc. Tectonophysics 220 (1–4), 301– 308.

• Pe-Piper, G. and Piper, D.J.W., 2002. The igneous rocks of Greece, The anatomy of an orogen. Beitrage regionalen geologie der erde. Gebruder borntraeger. 573 pp.

• Pe-Piper, G. and Piper, D.J.W., 2004. The South Aegean active volcanic arc: relationships between magmatism and tectonics. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7,  113-133

• Rehren, T., 1988. Geochemie und Petrologie von Nisyros (fstliche Aegaeis). PhD thesis. Univ. Freiburg.

• M. Sachpazi, Ch. Kontoes, N. Voulgaris, M. Laigle, G.Vougioukalakis, O. Sikioti, G. Stavrakakis, J. Baskoutas, J. Kalogeras and J. Cl. Lepine. (2002) "Seismological and SAR signature of unrest at Nisyros caldera, Greece". Journal of Volcanology and Geothermal Research, 116(1-2): 19-23

• SEYMOUR,K.St. & VLASSOPOULOS,D. (1989). The potential for future explosive volcanism associated with dome growth at Nisyros, Aegean volcanic arc, Greece. J.Volc.Geoth.Res. 37, 351-364.

• Seymour, K.S., Vlassopoulos, D., 1992. Magma mixing at Nisyros volcano, as inferred from incompatible trace-element systematics. Journal of Volcanology and Geothermal Research 50, 273– 299.

• Shimizu, A., Sumino, H., Nagao, K., Notsu, K., Mitropoulos, P., 2005. Variation in noble gas isotopic composition of gas samples from the Aegean arc, Greece. Journal of Volcanology and Geothermal Research 140 (4), 321–339.

• SMITH P.E. YORK D. CHEN Y. & EVENSEN N.M. (1995). The timing of an ancient Greek Paroxysm on the island of Kos: towards a more precise calibration of the Mediterranean deep-sea Record. AGU 1995 Fall meeting. EOS 76:44 F712.

• Smith P.E., York D., Chen Y., Evensen N.M. (1996). Single crystal 40Ar-39Ar dating of a Late Quaternary paroxysm on Kos, Greece: concordance of terrestrial and marine ages. Geophys Res Lett 23: 3047-3050.

• Stiros, S. C. and Vougioukalakis, G., 1996.  The 1970 Yali (SE edge of the Aegean volcanic arc) earthquake swarm: surface faulting associated with a small earthquake. Annales Tectonicae, vol. X, no 1-2:  20-30.

• Stiros, S.C. 2000. Fault pattern of Nisyros Island volcano (Aegean Sea, Greece): structural, coastal and archaeological evidence. In: McGuire, W.J., Griffiths, D.R., Hancock, P.L. & Stewart, I.S. (eds) The Archaeology of Geological Catastrophes. Geological Society, London, Spesial Publications, 171, 385-397.

• Stiros S.C., Pirazzoli P.A., Fontugne M.,  Arnold M. and  Vougioukalakis G.E. (2005). Late-Holocene coastal uplift in the Nisyros volcano (SE Aegean Sea): Evidence for a probable new phase of slow shallow intrusive activity. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 217-226.

• Teschner, M., Vougioukalakis, G.E., Faber E., Poggenburg, J. & Chatzigiannis, G. 2005. Real time monitoring of gas-geochemical parameters in Nisyros fumaroles. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 247-254.

• THUNELL, R.C., WILLIAMS, D., FEDERMAN, A. & SPARKS, R.S.J. 1977. Late Quaternary tephra chronology of Eastern Mediterranean sediments. Geological Society of America Abstracts with Programs, 9: 1200.

• VAREKAMP,J.C. & BAIERLAIN,R. (1989). Magma chamber evolution of Nisyros volcano, Greece. Geology.

• VINCI,A. (1985). Distribution and chemical composition of tephra leyers from Eastern Mediterranean abyssal sediments. Mar. Geol. 64, 143-155.

• Vassilopoulou, S., Hurni, L., Dietrich, V., Baltsavias, M., Pateraki, M., Lagios, E., Parcharidis, I., 2002. Ortho-photo generation using IKONOS-2 imagery and high resolution DEM: a case study on monitoring the Volcanic Hazard on Nisyros Island (Greece). Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 57 (1–2), 24–38.

• VOUGIOUKALAKIS G. (1984). Studio vulcanologico e chimico- petrografico dell' isola di Nisyros (Dodecaneso, Grecia). Tesi di Laurea non pubblicata, Un. Pisa, 235pp.

• VOUGIOUKALAKIS G., FYTIKAS M. (1996) - Volcanic Hazards in Greece. Exersize “Europa 96” (Simulation of a Vesuvius unrest). European Commission (DGXII - DGXI) and Civil Protection Department of Italy. Rome - Naples, 30/5 - 2/6 1996.

• VOUGIOUKALAKIS G., SACHPAZI M., PERISSORATIS K. & LYBEROPOULOU TH. (1998). The 1995-1997 seismic crisis and ground deformation on Nisyros volcano, Greece: a volcanic unrest? 6th Int. Meeting on Colima volcano, Abstracts Vol.

• Vougioukalakis G.E. (2002). Hellenic Aegean Active Volcanoes: Contrasting perspectives for sustainable development. Insula (International journal of Island Affairs) 11/1, dossier Volcanic Islands, July 2002, 7-11

• Vougioukalakis G.E. (2003). Passive fissuring in long-dormant caldera volcanoes: The Nisyros case. Meeting on "The South Aegean Volcanic Arc :Present knowledge and future perspectives", in the frame of the “Milos Conferences – Magmatism in convergent plate margins”, Milos island, Greece. Book of abstracts 105.

• Vougioukalakis G.E. & Fytikas M. (2005). Volcanic Hazards in the Aegean Area, Relative Risk Evaluation and Monitoring State of the Active Volcanic Centers. In Fytikas M. and Vougioukalakis G.E. (Eds) “The South Aegean Volcanic Arc. Present Knowledge and Future Perspectives” Elsevier Series Developments in Volcanology 7, 161-184.

• WAGNER G.A. STORZER D. & KELLER J. (1976). Spaltspurendatierungen quatarer Gesteinsglaser aus dem Mittelmeerraum. N.Jb.Miner. 1976: 84-94

• WYERS,P.G. & BARTON,M. (1989). Polybaric evolution of calc-alcaline magmas from Nisyros, Southeastern Hellenic Arc, Greece. J. Petrology 30, 1-37.

• ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ,Γ. (1989). Γεωλογικό φύλλο χάρτη νήσου Νισύρου 1:25.000. ΙΓΜΕ .

• ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ,Γ. (1993). Ηφαιστειακή στρωματογραφία και εξέλιξη της νήσου Νισύρου.  Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΓΕ, Μάιος 1992. Δελτ.Ελλ.Γεωλ.Εταιρ., τομ. ΧXVIII/2, 239-258.

• ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ Γ. & ΚΟΥΛΑΚΗΣ Ι. (1997). Νίσυρος, ένας μοναδικός γεώτοπος. 2ο Διεθνές Συμπόσιο Μνημεία της Φύσης και Γεωλογική Κληρονομιά. Λέσβος, 66-67.

• Γ. Βουγιουκαλάκη (1998) Στα Γαλάζια ηφαίστεια: ΝΙΣΥΡΟΣ. Έκδοση του Συμβουλίου Περιοχής Νισύρου. 78 σελ.

• ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ Γ. (2006) Ηφαιστειότητα και Γεωθερμία. Στο Ευθυμιόπουλος Η. και Μοδινός Μ. (Επιμ.), «Από τον Προμηθέα στα Negawatts» Ελληνικά Γράμματα – Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, 162-182.

• ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ,Γ. (1958). Η νήσος Νίσυρος. "Νισυριακά χρονικά" 21,22,23.  Αθήνα.

• ΔΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. & ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ Γ. (1993). Δακτύλιος τόφων Κεφάλου (Δ. Κως): Μηχανισμοί απόθεσης, θέση του ηφαιστειακού πόρου και μοντέλο εξέλιξης της εκρηκτικής δραστηριότητας.  Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΓΕ, Μάιος 1992. Δελτ.Ελλ.Γεωλ.Εταιρ., τομ. ΧXVIII/2, 259-273.

• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,Δ.Ι., ΛΕΚΚΑΣ,Ε.Λ. & ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ,Δ.Θ. (1991). Γεωλογική δομή και εξέλιξη της νήσου Νισύρου. Δελτίο Ελλην.Γεωλ.Εταιρ. 25/1, 405-419.

 
Copyright 2008 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ελλάδα